Circo’s Executive Chef Alfio Longo tells Jamie Otis about his adventures outside the kitchen.